Wild en exoten

Hieronder de wildsoorten en de  openings- en sluitingstijden voor het kunnen bejagen / beheren:

Haas…………….. 15 oktober tot en met 31 december
Fazantenhaan..15 oktober tot en met 31 januari
Wilde eend…... 15 augustus tot en met 31 januari
Houtduif……….. 15 oktober tot en met 31 januari
Konijn……………..15 augustus tot en met 31 januari

In het WBE gebied voorkomende overige faunasoorten: het ree, meerdere ganzensoorten,kraaien, kauwen, roeken en knobbelzwanen

Exoten zijn Nijlganzen, Canadaganzen en sporadisch marterhonden.
Het doden van exoten en verwilderde dieren is niet zonder meer toegestaan in Drenthe en Groningen. Deze zijn door de provincie niet aangewezen, zoals wel het geval is in andere regio van ons land.

Landelijke vrijstelling
Conform hetgeen is bepaald in artikel 65 van de Flora- en faunawet zijn bij ministeriële regeling de diersoorten konijn, vos, houtduif, Canadese gans, kraai en kauw op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Dat betekent dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van onze Wbe op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna.
Indien gebruik wordt gemaakt van een geweer is een jachtakte vereist, evenals als een zogenaamde grondgebruikersverklaring. De 40 hectare regeling is van toepassing.

Bij twijfel de site van de Fbe Drenthe raadplegen: www.faunabeheereenheid.nl/drenthe.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.